Prieskum konkurencie so SWOT analýzou

Prieskum konkurencie má viacero techník a jednou z nich je SWOT analýza. Ako vaše podnikanie rastie a vyvíja sa, je veľmi dôležité mať spoľahlivý plán, ktorý vám pomôže orientovať sa vo výzvach, príležitostiach a projektoch, ktoré vám prídu do cesty. Práve tu prichádza do hry prieskum konkurencie a jeho dôležitá súčať známa aj ako analýza SWOT.

Čo je to SWOT analýza

SWOT analýza je technika strategického plánovania. Je to časť ktorú obsahuje prieskum konkurencie a umožní vám získať komplexný pohľad na vaše podnikanie pomocou štyroch optických bodov: Silné stránky (Strength), slabé stránky (Weaknesses), príležitosti(Opportunities) a hrozby (Threats). Pomocou SWOT analýzy môžete odhaliť oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, využiť príležitosti a aktívne riešiť potenciálne prekážky, čo vám umožní efektívne škálovať vaše podnikanie.

Možno vás teraz pýtate, čo presne je SWOT analýza a prečo je dôležitá pre vašu firmu?

SWOT analýza vám poskytuje štruktúrovaný prístup k hodnoteniu vášho podniku alebo značky, posúdeniu vašej pozície na trhu, analýze nového projektu a preskúmaniu konkrétnych kampaní alebo kanálov. Tento strategický nástroj je použiteľný prakticky na akýkoľvek aspekt vášho podnikania, ktorý si vyžaduje plánovanie a prehľad. Vykonaním analýzy SWOT získate cenné poznatky, ktoré vám pomôžu prijímať informované rozhodnutia a vyhnúť sa zbytočným prípadným problémom.

zdroj obrázku

Prieskum konkurencie a Dôležitosť SWOT analýzy:

 1. Dajte si priestor na vyhodnotenie pred realizáciou jednotlivých krokov:
  Analýza SWOT vám umožní posúdiť potenciálny vplyv vašich krokov a zabezpečí premyslený a dobre naplánovaný prístup k vašim aktivitám. Poskytuje vám čas a priestor na dôkladné zváženie faktorov, ktoré môžu ovplyvniť váš úspech, čo vám umožní prijímať informovanejšie rozhodnutia a vytvoriť plán, ktorý bude v súlade s vašimi firemnými cieľmi.
 2. Urobte si inventúru svojich aktív a prekážok:
  Identifikovaním svojich silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb získate jasnú predstavu o svojej súčasnej pozícii a vlastných prostriedkoch. To vám umožní využiť vaše silné stránky a príležitosti a zároveň aktívne riešiť vaše slabé stránky a hrozby. Znalosť vašej pozície vám umožní prijímať strategické rozhodnutia, ktoré maximalizujú vaše šance na úspech.
 3. Zohľadnite poľahčujúce faktory:
  Uvedomenie si svojich slabých stránok a hrozieb vám umožní navrhnúť stratégie na ich riešenie a odstránenie. Tento proaktívny prístup vám umožní minimalizovať potenciálne riziká a problémy, čím sa zlepší celková odolnosť vášho podniku.
 4. Viesť písomné záznamy:
  SWOT analýza slúži ako písomný záznam o raste a vývoji vašej spoločnosti. Umožní vám sledovať váš pokrok, poučiť sa z predošlých skúseností a prispôsobiť sa budúcim výzvam. Pravidelným prehodnocovaním analýzy SWOT môžete identifikovať modely a trendy, ktoré ovplyvňujú vaše podnikanie, a prijímať rozhodnutia založené na dátach s cieľom podporiť rast podnikania.

Ste pripravení na vykonanie efektívnej SWOT analýzy pre vašu firmu?

Tu sú kľúčové kroky, ktoré musíte urobiť:

 1. Usporiadajte každú časť do tabuľky so štyrmi kvadrantmi, aby ste si analýzu lepšie predstavili:
  Vytvorenie tabuľky s jasným rozdelením na silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby vám umožní efektívne usporiadať vaše poznatky. Toto vizuálne znázornenie vám umožní ľahko porovnávať a konfrontovať jednotlivé elementy, čo uľahčí ich podrobnejšie vyhodnotenie.
 2. Určite si cieľ SWOT analýzy:
  Buďte konkrétni a prispôsobte svoje vyhodnotenie tak, aby ste získali použiteľné poznatky.
  Vaším cieľom môže byť vyhodnotenie uvedenia nového výrobku na trh, posúdenie postavenia vašej značky na trhu alebo analýza efektívnosti marketingovej kampane. Jasný cieľ zaručí, že vaša analýza bude relevantná a bude priamo reagovať na vaše firemné potreby.
 3. Zhodnoťte svoje silné stránky:
  Zamerajte sa na to, v čom vaša firma vyniká, čo vás odlišuje od konkurencie a ako vašu značku vníma verejnosť. Zohľadnite svoje unikátne predajné výhody (USP), jedinečné služby zákazníkom, inovatívne produkty alebo služby a silné stránky svojho tímu.
  Pochopenie vašich silných stránok vám umožní využiť ich vo svoj prospech a udržať si konkurenčnú výhodu.
 4. Analyzujte svoje slabé stránky:
  Identifikujte potenciálne prekážky a problémy, ktoré bránia vášmu pokroku a úspechu. Buďte úprimní pri posudzovaní takých oblastí, v ktorých môže vaša firma zaostávať, ako sú obmedzené zdroje, zastarané technológie, neefektívne procesy alebo nedostatky vo vašej ponuke.
  Priznanie si svojich slabých stránok je prvým krokom k zlepšeniu a rastu.
 5. Preskúmajte svoje príležitosti:
  Myslite vo veľkom a zvážte potenciálne možnosti rastu a zlepšenia. Hľadajte nové trendy, nové segmenty trhu, partnerstvá alebo technologický pokrok, ktoré by mohli byť prínosom pre vaše podnikanie. Posudzovanie príležitostí vám umožní rozšíriť si obzory a využiť nové možnosti, ktoré sú v súlade s vašimi podnikateľskými cieľmi.
 6. Uvažujte o svojich hrozbách:
  Objektívne zhodnoťte potenciálne prekážky a výzvy, ktoré môžu ovplyvniť vaše podnikanie. Zvážte faktory, ako sú meniaca sa dynamika trhu, noví konkurenti, ekonomická neistota alebo zmeny v právnych predpisoch. Pochopenie vašich hrozieb vám umožní vypracovať pohotovostné plány a zaviesť stratégie na zmiernenie potenciálnych rizík.

Príklad SWOT analýzy

Prieskum konkurencie, SWOT analýza

Záver

Dodržiavaním týchto krokov budete dobre vybavení na vykonanie dôkladnej a prehľadnej SWOT analýzy pre vaše podnikanie, čo vám umožní prijímať informované rozhodnutia a vytvoriť plán na dosiahnutie úspechu. SWOT analýza je len jedna časť ktorú obsahuje prieskum konkurencie a pre získanie konkurenčnej výhody je potrebné vytvoriť komplexný prieskum konkurencie s ktorým vám vieme pomôcť.

Sprava socialnch sieti a analyza konkurencie
Tvorba Obsahu na Socialne Siete: Aký Obsah Tvoriť
analyza konkurencie
Nová Konkurencia na Trhu? Nenechajte sa Zaskočiť
Sprava socialnych sieti cennik
Správa Sociálnych Sietí v B2B Sektore
Market Brand Grow - Prieskum trhu

Poskytujeme vám viac ako len prieskum,

poskytujeme vám mapu k vašim cieľom.

Kontaktujte nás

[email protected]

+421 918 587 555